Detta är Dk Aquatics stadgar som du som medlem bör känna till och  förhålla dig till när du dyker med oss eller blir medlem i klubben.

Dk Aquatic

Stadgar för dykarklubben Aquatic, bildad år 1968. Klubbens hemort är Oxelösund.

 

 • 1 Klubbens namn är Aquatic, vilket betyder ”Lever i vattnet”

 

Mål & inriktning

 

Definition

Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion eller uppnå tävlingsresultat.

 

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

 

Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

 

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individens inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

 • 2 Ändamål

Klubbens syfte är att tillvarata och stimulera intresserade att utöva sport- och fridykning

 

 • 3 Medlemskap

Medlemsavgift till klubben för aktiva medlemmar inkluderar årsavgift till Svenska Sportdykarförbundet.

 

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet eller av ett av styrelsen särskilt utlyst möte. För godkännande av avgiftshöjning fordras godkännande av mins 2/3 av mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

 • 4 Medlem inväljs av styrelsen efter skriftlig ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan är fastställd av årsmöte.

 

Ansökan av medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

 

Beslut varom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen.

 

Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot.

 

Genom beslut på ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot.

 

Om sökanden inte är myndig skall målsman godkänna ansökan.

 

 • 5 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlem försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

 

Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

 

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet.

 

Detta skall ske inom tre dagar från dagen då den uteslutne tagit del av beslutet.

 

 • 6 Medlem

Varje dykare ansvarar för sin egen säkerhet vid dykning i klubbens regi

 

 • 7 Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap:

                           -- att följa klubbens stadgar.

                           -- att ovillkorligen tillse att säkerheten sätts främst vid dykning.

                           -- att följa de av dykledaren utfärdade direktiven.

                           -- att inte äventyra sitt eller kamraters liv genom att utsätta sig  eller andra för onödiga risker.

                           -- att alltid uppträda så att klubbens anseende inte sätts i fara.

 

           * 8 Medlem

                           -- har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

                           -- har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

                           – skall följa föreningens beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

                           -- har inte rätt till del i föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

 • 9 Medlem skall betala den årsavgiften som bestäms av årsmötet

 

Ständig medlem betalar den engångsavgift som bestäms av årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

 

 • 10 Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller om så bestämt av enhetsstyrelse. Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.

 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

 • 11 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF´s, vederbörande SF´s och dess stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen att:

                           -- tillse att för föreningen bindande regler iakttas.

                           -- verkställa av årsmötet fattade beslut

-- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

                           – ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet.

 

 • 12 Styrelsen för Dykarklubben Aquatic skall bestå av minst sex ledamöter varav en skall väljas på som ordförande, en som sekreterare, en som kassör samt de eventuella ytterligare ledamöter som erfordras för att representera vardera av klubbens kommittéer med en person.

 

 • 13 Styrelseledamöterna väljs för en tid som sägs i §16 bland föreningens röstberättigade medlemmar.

 

 • 14 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om så styrelsen bestämmer av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

 

 • 15 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelsemedlemmar så bestämmer.

 

 • 16 Verksamhet och räkenskapsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1: a januari till 31: a december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

 

 • 17 Revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 • 18 Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande enheter:

-dykkommittén

-ungdomskommittén

-utbildningskommittén   

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

 • 19 Möten

Ordinarie möten

Med föreningen hålls årsmöte i februari månad och styrelsemöten minst 4ggr årligen. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordningen för årsmötet översänds till medlemmarna minst 3 veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

 • 20 Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 12 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får ej överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt, har yttrandefrihet och förslagsrätt.

 

 • 21 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

 

 • 22 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgift och andra för verksamheten nödvändiga avgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Val av:

Styrelse

Två revisorer. Vid detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

Tre ledamöter i valberedningen av vilka en skall varav sammankallande.

Säkerhetsansvarig

Materialansvarig

Utbildningsansvarig

Ungdomsansvarig

Och övriga ledamöter för klubbens verksamhet utöver de som finns invalda i styrelsen.

Ombud till SDF årsmöte.

 1. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som inlämnats till styrelsen 21 dagar före mötet.

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen för mötet.

 

 • 23 Extra möte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokale. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

 • 24 Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 20 & § 21

 

 • 25 Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med ja eller nej-rop) eller omröstning om sådan begärs. Med undantag för de i § 26 nämnda båda fallen avgörs alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till § 8 i RF´s stadgar). Omröstning sker öppet dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstantal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid valö skall i händelse av lika röstantal lotten avgöra. Beslut fattas med klubbslag.

 

 • 26 Stadgefrågor

Förslag till ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får endast upptas till avgörande vi ordinarie årsmöte. För godkännande av sådana förslag fordras beslut av minst 2/3 av mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

 • 27 Beslut om upplösning av klubben skall innefatta föreskrift om användning av föreningens tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet skall omedelbart delges SSDF och vara åtföljt av bestyrkta avskrifter av styrelse och årsmötesprotokoll i ärendet. Vidare skall till sådan anmälan fogas bokslut innefattande balans samt vinst- och förlusträkningar.

 

 • 28 Utöver dessa stadgar gäller RF´s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF´s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

 

Stadgarna reviderade 1986, 1989 och 2009